Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1007
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - kombinirane namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | Poljana

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je zemljište kojeg čini obuhvat sedam nekonsolidiranih čestica nepravilnog, pretežno izduženog oblika ukupne površine 21192 m². Teren zemljišta je ravan. Parcele su neograđene, pojedine (k.č. 2007, 2008, 2685, sve k.o. Poljanski lug) sa pristupom makadamskim poljskim putevima, dok su ostale bez pristupa na javnu prometnu površinu. U naravi su livade, dijelom zarasle u gustu vegetaciju te pošumljene površine. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nalaze se u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcele su od izgrađenog dijela naselja udaljene od 400 - 1200 m, dio ih je istočno i jugoistočno od Poljane, dvije su u neposrednom susjedstvu govedarske farme između naselja Poljana i Poljanski lug, dok je jedna u šumskom području uz rub Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (12520 m²), dijelom u zoni planske oznake PŠ - ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište (2396 m²), dijelom u zoni planske oznake Š1 - šuma gospodarske namjene (795 m²) te dijelom u zoni planske oznake I - gospodarska namjena (5481 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Na području oznake PŠ osim poljoprivredne proizvodnje mogu se odvijati sve ostale aktivnosti sukladne planskoj namjeni prostora. Površine koje nisu namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se pošumiti. Područje oznake Š1 namjenjeno je prvenstveno za gospodarstvo u smislu eksploatacije drva za proizvodnju drvnih proizvoda. Predmetna k.č. 583, k.o Poljana je najvećim dijelom u gospodarskoj zoni. U takvoj zoni je moguće graditi industrijske, skladišne, upravne i trgovačke prostore, a ne smiju se graditi građevine za stanovanje. Izgrađenost građevne čestice u zoni gospodarskih djelatnosti ne može biti veća od 60 % s tim da se 20% građevne čestice mora urediti kao zelena površina proizvodnog kompleksa. Etažna visina građevina ne može biti veća od podruma ili suterena, prizemlja, dva kata i potkrovlja (Po/S+P+2+Pk). U naravi je predmetna čestica pošumljena površina omeđena kanalima na istoku i na zapadu bez pristupa javnoj prometnoj površini. Spada u neizgrađeno područje za koje je propisana obveza izrade UPU-a.
  Remarks:
  GDA: 21192  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 763/590, 763/591, 763/1322, 1413/1, 1580/689/B, 1760/17, 1774/3 | 3951 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljanski Lug; Poljana | 2007, 2008, 2685; 3912, 583, 1189/2, 1147/2  
  Possession certificate (number): 453, 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 156.750,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!