Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-289
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Primorsko-goranska | RIJEKA | Kukuljanovo

  Basic information:

  Real estate description: Obuhvat zemljišta se nalazi u industrijskoj zoni Kukuljanovo. Smještena je u zapadnom dijelu zone, u okruženju poslovnih zgrada pretežno skladišne i trgovačke namjene. Lokacija je komunalno opremljena, pristupne prometnice su asfaltirane, imaju izvedene nogostupe, javnu rasvjetu i vanjsku hidrantsku mrežu. Zona je položena uz državnu cestu D40 koja se na zapadu veže sa autocestom A6 (izlaz Čavle) a na jugoistoku sa autocestom A7 (izlaz Sv. Kuzam). Najvećim dijelom je izgrađena, karakteriziraju je trgovačke hale izgrađene uz glavnu prometnicu. Zona je u Primorsko-goranskoj županiji na području grada Bakra. Smještena je oko 3,5 km sjeveroistočno od Rijeke. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište kojeg čini obuhvat pet konsolidiranih katastarskih čestica ukupne površine 31274 m². Obuhvat je približno pravokutnog oblika, izdužen u pravcu sjever-jug, svojom sjevernom i istočnom međom naslonjen na asfaltirane pristupne prometnice. Nalazi se na terenu općeg pada prema istoku. Zemljište je poravnato, najvećim dijelom zasuto šutom, asfaltnim i kamenim otpadnim materijalom. Na predmetnom zemljištu nema započete izgradnje niti izvedenih komunalnih priključaka. U sklopu pristupne prometnice izgrađena je i kompletna infrastruktura: gradski vodovod, sanitarni i protupožarni odvod, oborinska i fekalna kanalizacija, TK i elektroinstalacije te plinovod. Pristupne prometnice su asfaltirane, imaju izvedene nogostupe, uličnu rasvjetu, vanjsku hidrantsku mrežu i betonskim rubnjacima oivičene ulaze na parcele. Prema UPU Industrijske zone Kukuljanovo nekretnina se nalazi u zoni gospodarske namjene K-poslovna. Površine gospodarske namjene - poslovne planirane su kao površine za pretežito poslovne djelatnosti, uz mogućnost smještaja proizvodnih djelatnosti (osim teške industrije: rafinerija, željezara i sl.). Najveći koeficijent iskorištenosti (kis) je 1,5. Ukoliko se grade podzemne etaže, koeficijent iskorištenosti građevne čestice se povećava za 0,5 za svaku podzemnu etažu.
  Remarks:
  GDA: 31.274  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U RIJECI - Rijeka | Kukuljanovo | 355, 2796, 2249, 2434, 842 | 2700, 2717, 2570/5, 2570/3, 2906/6 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number RIJEKA - Rijeka | Kukuljanovo | 2700, 2717, 2570/5, 2570/3, 2906/6  
  Possession certificate (number): 1721, 1722, 1381, 1723  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 19.998.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!