Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-1381
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | DUGO SELO | Gospodarska bb

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi unutar gospodarske zone Puhovec - sjever u južnom dijelu Dugog Sela grada u istočnom dijelu Zagrebačke županije, udaljenog 10 km istočno od središta Sesveta i 20 km istočno od središta grada Zagreba. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište pravokutnog oblika, izduženo u smjeru sjever-jug, ukupne površine 6226 m². Teren zemljišta je ravan, ograđen i održavan, te se svojom južnom stranom naslanja na prilazni put. Zapadna strana zemljišta nije ograđena, već je spojena sa drugom parcelom. Prema PPUG Dugo Selo nekretnina se nalazi u zoni gospodarske namjene-pretežito industrijske I1-neizgrađeno, ali uređeno. Minimalna veličina građevne čestice je 1000 m². Način gradnje je isključivo slobodnostojeći. Minimalna udaljenost zgrada od susjednih međa je 5 m. Izgrađenost građevne čestice u zoni gospodarskih djelatnosti ne može biti veća od 60% s tim da se 20% građevne čestice mora urediti kao zelena površina na prirodnom terenu. Etažna visina zgrada ne može biti veća od podruma i/ili suterena, prizemlja, dva kata i potkrovlja (četiri nadzemne etaže). Planom se omogućuje izgradnja više podrumskih etaža. Promet u mirovanju mora se riješiti na vlastitoj čestici. Planom je određena obveza izrade UPU ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI – PUHOVEC SJEVER. Na građevinskim česticama na kojima je obvezna izrada detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja, a koje su označene kao građevinsko područje – izgrađeno i građevinsko područje – neizgrađeno uređeno, mogu se izdavati akti o pravu građenja.
  Remarks:
  GDA: 6.226  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Dugo Selo | Dugo Selo II | 1328 | 2137/2 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Dugo Selo Dugo Selo II 2137/2  
  Possession certificate (number): 2847  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 786.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!