Owner and realestate ID:
 • EUROVIBA d.o.o. | AGNE-1170
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Splitsko-dalmatinska | SINJ |

  Basic information:

  Real estate description: Građevinsko zemljište u Sinju koje se sastoji od tri katastarske čestice ukupne površine 9640 m². Nalazi se južno od Super konzuma uz ulicu Tripalov vočnjak. Pema GUP-u grada Sinja nekretnina se nalazi u zoni poslovne namjene K5-prometna/garaže, autobusni kolodvor u kojoj se može graditi građevine čija djelatnost ne smije ugrožavati okoliš. Građevna čestica za gradnju gospodarskih građevina mora se nalaziti uz sagrađenu prometnu površinu, čiji je kolnik najmanje širine 5,0 metara ili je za javno prometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola. Najmanja veličina građevne čestice treba iznositi 800 m², a visina građevine može biti najviše 13,20 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine. Predviđen je najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) od 0,5 i najveći koeficijent iskorištenosti (kis) 3,0. U tijeku je usklađenje površine u zemljišnoj knjizi prema površini provedenoj u katastru nekretnina.
  Remarks:
  GDA: 9.640  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SPLITU - Sinj | Sinj | - | 338/1, 341/1, dio 338/2 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number SPLIT - Sinj | Sinj | 338/1, 341/1, 338/2  
  Possession certificate (number): 2849  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 6.546.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!