Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1219
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Industrijska zona 4

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u industrijskoj zoni zapadno od naselja Bilje. Smještena je u okruženju poljoprivrednih i šumom obraslih površina, u prostoru između nekadašnje peradarske farme Kokingrad i slijepih rukavaca starog toka rijeke Drave. Od najbližeg naseljenog područja udaljena je oko 1 km. Pristup joj je omogućen asfaltiranom prometnicom užih gabarita. Naselje Bilje je smješteno u Baranji, odnosno u sjevernom dijelu Osječko-baranjske županije na udaljenosti od oko 6 km sjeverno od središta Osijeka i 21 km južno od središta Belog Manastira. U naravi nekretnina je građevinsko zemljište koje se sastoji od 9 međusobno povezanih katastarskih čestica ukupne površine 123125 m². Čestice tvore obuhvat nepravilnog oblika, izdužen u pravcu istok-zapad. Teren zemljišta je ravan, neograđen, obrastao u nisko i visoko raslinje. Pristupna prometnica naslanja se na istočni dio zemljišta te potom prolazi središtem nekretnine. Na zemljištu su objekti projektirani i nekad korišteni kao klaonica. Ne koriste se i ne održavaju, zapušteni su, devastirani i urušavaju se. Na predmetnoj čestici k.č. 416/3 nalazi se vodotoranj koji se koristi za napajanje naselja Bilje pitkom vodom. Prema PPUO Darda nekretnina se nalazi u gospodarskoj zoni 1 - I1 (proizvodno-poslovna namjena). U gospodarskim zonama 1 i 2 dozvoljena je gradnja proizvodnih (i/ili poslovnih građevina), građevina športsko-rekreacijske, javnih i društvenih djelatnosti za potrebe radnika zona i Kombinata ''Belje'' te infrastrukturnih građevina. U gospodarskim zonama također je dozvoljena gradnja građevina mješovite namjene, sukladno funkcijama i djelatnostima osnovne namjene. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) za gradnju gospodarskih građevina u gospodarskim zonama je 0,6, a za gradnju na građevnim česticama ostale namjene 0,4. Najveća etažna visina građevina je Po+P+4. Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) za gradnju gospodarskih građevina je 3,6.
  Remarks: Na k.č.br. 416/1 k.o. Bilje sklopljen je ugovor o zakupu na neodređeno vrijeme.
  GDA: 123.125  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Bilje | 2212, 2213 | 410/1, 414/1, 415, 416/1, 416/3, 417, 418, 419, 412/3 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Bilje | 410/1, 414/1, 415, 416/1, 416/3, 417, 418, 419, 412/3  
  Possession certificate (number): 4534, 4535  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 2.990.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  DCIM100MEDIADJI_0060.JPG

  Thank you for contacting us!