Uvjeti


Fortenova grupa d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1, OIB 88035992407, i njegova ovisna i povezana društva (dalje u tekstu: Fortenova grupa) objavljuju

 

UVJETE
za kupnju nekretnina

 

I. Opis nekretnina

Detaljan opis nekretnina koje su predmet kupoprodaje se nalazi uz svaki pojedini oglas.
Svaka nekretnina se kupuje u zatečenom stanju „viđeno – kupljeno“.
Pojedinačne nekretnine su isključivo vlasništvo pravne osobe navedene u zemljišnoknjižnom izvatku, te na istima nema nikakvih upisanih ili neupisanih tereta, kao ni bilo kakvih drugih prava trećih osoba kojima bi se mogla isključiti ili ograničiti vlasnička prava Kupca, osim onih koja su navedena u zemljišnoknjižnom izvatku.

II. Podnošenje obvezujućih ponuda

Sve pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima za podnošenje pisanih ponuda iz točke III. ovih Uvjeta mogu podnijeti obvezujuće pisane ponude za kupnju nekretnine sukladno ovim Uvjetima za kupoprodaju nekretnina (dalje u tekstu: Obvezujuće ponude). Fortenova grupa zadržava pravo promjene roka za podnošenje pisanih ponuda navedenog u ovoj točki a koje može biti uzrokovano mjerama propisanim od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uzrokovano epidemijom bolesti COVID-19.

III. Pravo podnošenja pisanih ponuda

Pravo podnošenja pisanih ponuda za kupnju nekretnina imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu podnijeti pisanu ponudu za kupnju nekretnine ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

IV. Sadržaj Obvezujućih ponuda

Obvezujuća pisana ponuda mora sadržavati, te se uz nju obavezno prilaže:

i. ime i prezime fizičke osobe odnosno tvrtku pravne osobe, OIB, kontakt telefon i/ili email adresu te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja;

a) za domaće fizičke osobe preslika važeće osobne iskaznice, a za strane fizičke osobe preslika putovnice;

b) za domaće pravne osobe izvadak iz sudskog registra, a za strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik;

ii. oznaku nekretnine (ID nekretnine koji se nalazi uz svaki pojedini oglas i počinje s oznakom“AGNE-___“) za koju ponuditelj podnosi pisanu ponudu;

iii. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u eurima (brojkama i slovima);

iv. izjava ponuditelja (nije potrebna ovjera potpisa kod javnog bilježnika na predmetnoj izjavi) kojom se isti obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine na vlastiti trošak, snositi troškove sklapanja i provedbe Ugovora o kupoprodaji nekretnine u svim javnim upisnicima i da u cijelosti prihvaća Uvjete za kupoprodaju nekretnina i odredbe Ugovora o kupoprodaji nekretnine koji se nalazi na web stranici http://nekretnine.fortenovagrupa.hr;

v. potpis ponuditelja;

vi. popis priloga dostavljenih uz ponudu

V. Dostava ponuda

Sve ponude se šalju u elektronskom obliku na službeni mail imovina@fortenovagrupa.hr.

VI. Kupoprodajna cijena

Početna kupoprodajna cijena određena je uz svaki pojedini oglas. Odabrani ponuditelj će cjelokupnu kupoprodajnu cijenu isplatiti na račun prodavatelja u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Odabrani ponuditelj Obvezujuće ponude, suglasan je da će u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisane obavijesti Fortenova grupe da je njegova ponuda za kupnju nekretnine prihvaćena, pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine za koju je odabran.

VII. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od dana kada bude pisanim putem obaviješten da je izabran za najboljeg ponuditelja, pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
Sve poreze i ostala davanja koja će sukladno prisilnim propisima Republike Hrvatske opterećivati predmetni pravni posao snositi će Odabrani ponuditelj odnosno Kupac nekretnine. Odabrani ponuditelj/Kupac nekretnine snosit će i sve javnobilježničke troškove ovjere Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

VIII. Ostale odredbe

Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Fortenova grupa i njegova ovisna i povezana društva mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke ponuditelja u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i Obavijesti o obradi osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera Fortenova grupe dostupnoj na internetskoj stranici Fortenova grupe. U slučaju upita oko nekretnina koje su predmet kupoprodaje ponuditelji se mogu javiti putem kontakt obrasca objavljenog na web stranici http://nekretnine.fortenovagrupa.hr.

Tečaj konverzije Kn u €: 7,53450