Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-735
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Posebne namjene - Mlin
  Location: Hrvatska | Koprivničko-križevačka | KRIŽEVCI | Drage Grdenića 29

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u Križevcima u sjevernom dijelu grada, uz križanje Ulice Tadije Smičiklasa sa Ulicom Drage Grdenića, na udaljenosti oko 550 m od središnjeg trga kojim se pruža državna cesta D41. Lokacija je u potpunosti komunalno opremljena, pristupne prometnice su gradske asfaltirane ulice sa izvedenim nogostupima i javnom rasvjetom. U neposrednoj blizini nekretnine su trgovački centar novijeg datuma izgradnje, obiteljske kuće i višestambene zgrade manjih gabarita a, gradska tržnica je oko 150 metara južno od lokacije. Križevci su grad u Kalničkom prigorju, smješten između regionalnih centara Varaždina, Koprivnice i Bjelovara, a na udaljenosti oko 40 km od Zagreba. Grad ima oko 12.000 stanovnika a, sa gradovima u okolici je povezan magistralnim prometnicama D22 i D41, brzom cestom D1, te željezničkom prugom čija je rekonstrukcija koja uključuje izgradnju drugog kolosijeka u tijeku. Predmetna nekretnina je poslovna zgrada izgrađena na čestici površine 866 m². Čestica je pravokutnog oblika, izdužena u pravcu istok-zapad. Teren zemljišta je ravan, neograđen, svojom sjevernom i istočnom međom naslonjen na asfaltirane pristupne prometnice. U sjeveroistočnom dijelu parcele izgrađena je gospodarska zgrada proizvodne namjene, mlin približne površine 1300 m² i katnosti Po+Pr+2. Objekt je izgrađen 1913. godine, zidan je opekom i ima dvostrešno krovište dijelom pokriveno crijepom, a dijelom trapeznim limom koji je postavljen prilikom sanacije krovišta u tekućem desetljeću. Zgrada se ne koristi i u vrlo je lošem stanju. Ima značajna oštećenja međukatne konstrukcije, vanjske stolarije, podnih i zidnih obloga te fasade. Uporabljivost provedenih instalacija je upitna, priključci na objektu su izvan uporabe. Neizgrađeni prostor parcele je uređeni travnjak. Prema GUP-u Križevci nalazi se u zoni gospodarske poslovne namjene K2 - pretežito trgovačka Najmanja veličina građevne čestice namijenjene pretežito trgovačkim i komunalno servisnim djelatnostima iznosi 800 m2, a da širina građevne čestice po regulacijskom pravcu iznosi najmanje 25 m, odnosno 15 m. Udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica proizvodne ili poslovne namjene bude veća ili jednaka njezinoj visini, ali da ne iznosi manje od 5,0 m. Najveći Kig iznosi 0,55. E iznosi; prizemlje i dvije katne etaže (E=Pr+2), uz mogućnost izvedbe podruma. V iznosi najviše 12,0 m, najmanje 20% od površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m, ograda postavljena na regulacijskom pravcu bude s parapetom od najviše 0,5 m visine, a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najviše 2,5 m. Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, bačvasti, šed ili kosi nagiba do 45º. Na prostorima poslovne namjene (K) moguće je graditi ugostiteljsko-turističke sadržaje koji nadopopunjavaju osnovnu namjenu.
  Remarks:
  GDA: 1.300  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U BJELOVARU - Križevci | Križevci | 4190 | 888/2 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number KOPRIVNICA - Križevci | Križevci | 888/2  
  Possession certificate (number): 8970  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: Da
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1.078.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: 26.11.2019. u 12:00 sati

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!