Fortenova grupa d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1, OIB 88035992407, i njegova ovisna i povezana društva (dalje u tekstu: Fortenova grupa) objavljuju

 

 

UVJETE

za kupnju nekretnina

 

 

I. Opis nekretnina

 

Detaljan opis nekretnina koje su predmet kupoprodaje se nalazi uz svaki pojedini oglas.

Svaka nekretnina se kupuje u zatečenom stanju „viđeno – kupljeno“.

Pojedinačne nekretnine su isključivo vlasništvo pravne osobe navedene u zemljišnoknjižnom izvatku, te na istima nema nikakvih upisanih ili neupisanih tereta, kao ni bilo kakvih drugih prava trećih osoba kojima bi se mogla isključiti ili ograničiti vlasnička prava Kupca, osim onih koja su navedena u zemljišnoknjižnom izvatku.

 

II. Podnošenje obvezujućih ponuda

 

Sve pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima za podnošenje pisanih ponuda iz točke III. ovih Uvjeta mogu podnijeti obvezujuće pisane ponude za kupnju nekretnine sukladno ovim Uvjetima za kupoprodaju nekretnina (dalje u tekstu: Obvezujuće ponude). Fortenova grupa zadržava pravo promjene roka za podnošenje pisanih ponuda navedenog u ovoj točki a koje može biti uzrokovano mjerama propisanim od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uzrokovano epidemijom bolesti COVID-19.

 

III. Pravo podnošenja pisanih ponuda

 

Pravo podnošenja pisanih ponuda za kupnju nekretnina imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu podnijeti pisanu ponudu za kupnju nekretnine ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

IV. Sadržaj Obvezujućih ponuda

 

Obvezujuća pisana ponuda mora sadržavati, te se uz nju obavezno prilaže:

 

V. Dostava ponuda

 

Ponuditelji zatvorenu pisanu ponudu dostavljaju na adresu: FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb, s naznakom – „ Ponuda za kupnju nekretnine – Sektor upravljanja imovinom Grupe“ 

Dan predaje pisane ponude na adresu naznačenu za zaprimanje ponuda, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom smatra se danom predaje ponuditelju.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Nepravodobne ponude vratit će se zatvorene ponuditelju na adresu koju je naznačio na poleđini kuverte.

U slučaju da je ista osoba zainteresirana za kupnju dvije ili više nekretnina, potrebno je da ponudu za svaku pojedinačnu nekretninu dostavi u različitim kuvertama sa svim potrebnim prilozima.

U slučaju da ista osoba dostavi više ponuda za kupnju iste nekretnine, valjanom će se smatrati ponuda u kojoj je isti ponudio najvišu cijenu.

 

VI. Kupoprodajna cijena

 

Početna kupoprodajna cijena određena je uz svaki pojedini oglas.

Odabrani ponuditelj će cjelokupnu kupoprodajnu cijenu isplatiti na račun prodavatelja u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Odabrani ponuditelj Obvezujuće ponude, suglasan je da će u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisane obavijesti Fortenova grupe da je njegova ponuda za kupnju nekretnine prihvaćena, pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine za koju je odabran.

 

VII. Jamčevina

 

Ponuditelji koji podnose Obvezujuće ponude dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine navedene uz svaki pojedinačni oglas u korist društva koje je vlasnik predmetne nekretnine.

Popis s podacima za uplatu jamčevine (ime društva, OIB, IBAN, banka i ostalo) nalazi na web stranici http://nekretnine.fortenovagrupa.hr, dok se u opis plaćanja upisuje ID broj pripadajuće nekretnine („AGNE-____“)

Ponuditelju koji je izabran kao najbolji ponuditelj uračunati će se u kupoprodajnu cijenu iznos uplaćene jamčevine. Svim ostalim ponuditeljima Fortenova grupa, odnosno njegova ovisna i povezana društva će vratiti uplaćenu jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja, s tim da ponuditelj kojemu se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od uplate do isplate jamčevine.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine za koju je odabran, a uplaćeni iznos jamčevine mu se neće vratiti.

U slučaju da odabrani ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine, koji ne može biti dulji od 15 dana.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine ni u navedenom naknadno određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine, a uplaćeni iznos jamčevine mu se neće vratiti.

VIII. Odabir ponuditelja

 

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najbolja, o istome će biti obaviješten pisanim putem. 

U slučaju zaprimanja dvije ili više identičnih ponuda, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana nakon primitka obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave dopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najboljem ponuditelju.

 

Svaki ponuditelj će biti obaviješten da li je njegova ponuda prihvaćena kao najbolja ili da ista nije prihvaćena.

 

IX. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od dana kada bude pisanim putem obaviješten da je izabran za najboljeg ponuditelja, pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Sve poreze i ostala davanja koja će sukladno prisilnim propisima Republike Hrvatske opterećivati predmetni pravni posao snositi će Odabrani ponuditelj odnosno Kupac nekretnine. Odabrani ponuditelj/Kupac nekretnine snosit će i sve javnobilježničke troškove ovjere Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

 

X. Ostale odredbe

 

Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Fortenova grupa i njegova ovisna i povezana društva mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke ponuditelja u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i Obavijesti o obradi osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera Fortenova grupe dostupnoj na internetskoj stranici Fortenova grupe.

U slučaju upita oko nekretnina koje su predmet kupoprodaje ponuditelji se mogu javiti putem kontakt obrasca objavljenog na web stranici http://nekretnine.fortenovagrupa.hr.

Podaci za uplatu jamčevineDownload
Ugovor o kupoprodaji nekretnine – nacrtDownload
Post Views: 679